l  Home  l  De Studio  Pret Echo  Prijzen  l  Contact  Fotocollectie  l  Corona  l

 

Algemene voorwaarden Meer Echo’s 4 Fun

1. Algemeen

Meer Echo’s 4 Fun is V.O.F

Meer Echo’s 4 Fun is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder inschrijvingsnummer  54410501.

BTW nr. NL 8556.55.537 B01

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Meer Echo’s 4 Fun en haar cliënt(en).

2. Echoafspraak

Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Afspraken worden telefonisch gemaakt. Of via de site met het afsprakenformulier.

Het doel van de echo is het maken van beelden van het ongeboren kindje.  De echo heeft op geen enkele wijze een medisch/diagnostisch doel. Het vaststellen van afwijkingen behoort niet tot de opdracht van de echo.

Derhalve kan men Meer Echo’s 4 Fun op geen enkele wijze aanspreken op achteraf gebleken afwijkingen.

De volledige medische verantwoordelijkheid berust bij de behandelende arts en/of verloskundige.

Meer Echo’s 4 Fun verplicht zich te allen tijde tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie opgedaan tijdens haar werkzaamheden.

Door akkoord te gaan met de aanvang van het consult is het cliënt duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling.

Mocht Meer Echo’s 4 Fun, ondanks het feit dat het stellen van een medische diagnose en/of het vaststellen van afwijkingen geen deel uitmaakt en geen doel is van de echo, afwijkende beelden zien, dan behoudt Meer Echo’s 4 Fun zich het recht voor om, na overleg met cliënt(en), de begeleidende arts en/of verloskundige hierover in te lichten.

Indien cliënt geen toestemming bij mogelijke afwijkingen informatie te verstrekken aan de begeleidende arts en/of verloskundige, dan behoudt Meer Echo’s 4 Fun zich het recht voor de echo niet uit te voeren.

3 Betaling

De cliënt is aan Meer Echo’s 4 Fun een betaling verschuldigd overeenkomstig de bij Meer Echo’s 4 Fun geldende tarieven.

Betaling dient contant of middels een pinbetaling te geschieden.

4 Annulering

Annulering door cliënt dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van aanvang van het consult plaats te vinden. Bij niet tijdig annuleren behouden wij het recht het oorspronkelijk overeengekomen bedrag in rekening te brengen.

5 Diversen

Indien de cliënt te laat op de afspraak verschijnt, betekent dit dat de echo in principe een kortere duur zal hebben, tenzij anders overeengekomen. De cliënt is te allen tijde het oorspronkelijk overeengekomen bedrag verschuldigd.

6 Reclame doeleinden

De foto`s die gemaakt worden tijdens de echo kunnen worden gebruikt voor reclamedoeleinden van Meer Echo’s 4 Fun, als u het daarmee niet eens bent kunt u dat voor de echo aangeven.

7 CopyRights

De foto`s en opnames die gemaakt worden tijdens de echo vallen onder de CopyRights en alle rechten liggen bij Meer Echo’s 4 Fun,       
 
  

 Meer Echo's 4 Fun,
Groen van Prinstererkade 13,
3142GD Maassluis

 
T
  : 06-82437246 - 010-5912213  
Email : info@MeerEchos4Fun.nl  


K.v.K.: 64410501     Alg. voorwaarden

Copyright 2020 Meer Echo's 4 Fun